Klimats un vide

Ir publicēts Pasaules Enerģijas padomes trilemmas ziņojums – 2024

Pasaules Enerģijas padomes 2024. gada ziņojums veic detalizētu analīzi par enerģijas trilemmu - enerģijas drošumu, pieejamību un ilgtspēju - attīstību pasaulē. Tas aplūko konkrētus reģionālus izaicinājumus un tendences, ņemot vērā aktuālos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļus.

Read

17/04/2024

Par 2040. gada emisiju samazināšanas mērķrādītāju

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar detalizētu ietekmes novērtējumu par iespējām laikposmā līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti. Pamatojoties uz šo ietekmes novērtējumu, Komisija iesaka līdz 2040. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas par 90 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, uzsākot diskusiju ar visām ieinteresētajām personām.

Read

07/02/2024