Enerģētika, klimats un vide

Par 2040. gada emisiju samazināšanas mērķrādītāju

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar detalizētu ietekmes novērtējumu par iespējām laikposmā līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti. Pamatojoties uz šo ietekmes novērtējumu, Komisija iesaka līdz 2040. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas par 90 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, uzsākot diskusiju ar visām ieinteresētajām personām.

Read

07/02/2024

Darbseminārs pašvaldību speciālistiem par klimata pārmaiņām un lietus ūdeņu apsaimniekošanu

Šogad turpināsies Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un projekta CEESEU-DIGIT organizētie darbsemināri Vidzemes pašvaldību energopārvaldniekiem, pašvaldību speciālistiem un citiem interesentiem par enerģijas un klimata rīcības plāna sagatavošanu un ieviešanu. Darbseminārā 17. janvārī Cēsīs tiks vērtēti pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai un sniegta informācija par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu.

Read

15/01/2024