Eiropas Komisijas (EK) Rīcības plānā siltumsūkņu izvēršanas paātrināšanai un saistītā tirgus veicināšanai ir noteikti četri darbības virzieni:
    • partnerība starp EK, ES valstīm un nozari (arī pētniecību un inovāciju);
    • saziņa ar visām interešu grupām un prasmju partnerība siltumsūkņu izvēršanai;
    • tiesību akti (ekodizains un energomarķējums);
    • finansējuma pieejamība.
Lai veidotu kopīgu izpratni par atbilstošiem politiskiem risinājumiem, EK ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, kurā aicināts piedalīties ikviens: uzņēmumi un valsts iestādes, arodbiedrības un darba devēju organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, izglītības iestādes, pētniecības organizācijas un privātpersonas.
Apspriešanā, kas paredzēta no 7. jūnija līdz 30. augustam, var piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu. Anketas ir pieejamas oficiālajās ES valodās.
Efektīvu siltumsūkņu izmantošanai ēkās, rūpniecībā un lokālos siltumtīklos ir būtiska nozīme centienos samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu un sasniegt Eiropas zaļā kursa un REPowerEU mērķrādītājus.