Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedri un viņu pārstāvji tiek lūgti aktīvi iesaistīties ikgadējās aptaujas - nozares aktuālo problēmu monitoringa veikšanā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti š. g. martā un atspoguļos gan globālās un reģionālās tendences enerģētikā, gan nozares attīstību atsevišķu valstu ietvaros. Aptauja norisinās līdz š. g. 14. februārim.
Viens no Pasaules Enerğijas padomes izstrādātās rīkkopas instrumentiem ir nozares aktuālo problēmu monitorings (World Energy Issues Monitor). Padomes eksperti to veic reizi gadā, aptaujājot vadošus nozares profesionāļus no gandrīz simt pasaules valstīm. Pētījuma rezultāti ir pieejami gan gadskārtējā ziņojuma formātā, gan arī kā interaktīvs rīks tīmeklī, kur ikviens interesents var veidot tematiskas kartes, pamatojoties uz paša izvēlētiem ğeogrāfiskiem, hronoloğiskiem un saturiskiem kritērijiem.
Mūsdienu enerğētikā pārmaiņas norisinās ļoti strauji, tāpēc nozares vadītājiem ir svarīgi pievērst uzmanību dažādiem signāliem, kas ļauj savlaicīgi identificēt potenciālās un aktuālās problēmas gan enerğētikas pārejas mehānismos, gan energosistēmā kopumā.
Šajā pētījumā respondenti pārstāv visu enerğētikas vērtību ķēdi gan privātajā, gan publiskajā sektorā.
Monitoringa rīku var izmantot, lai identificētu enerğētikas pārejas noteicošos faktorus un nozares aktuālo problemātiku konkrētā hronoloğiskā ietvarā; sekotu dažādu valstu un reğionu progresam enerğētikas pārejā; vizualizētu dažādus enerğētikas pārejas ceļus un prognozētu attīstības tendences nākotnē; diskutētu par noteiktu aspektu lomu pārejas īstenošanā; apzinātu riskantos faktorus un neskaidrības – īpaši tajās enerğetikas jomās, kur nepieciešama tūlītēja reakcija.
Aktuālajā pētījumā aplūkotie jautājumi ir iedalīti sešās tematiskās grupās:
1. Ģeopolitika
2. Tautsaimniecība
3. Sociālie jautājumi
4. Regulatīvie režīmi
5. Inovatīvās tehnoloģijas
6. Vide un klimata pārmaiņas