Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa palīdz labāk izprast enerğētikas pāreju ikvienam procesa dalībniekam.

Pasaules Enerğijas padomes izstrādātā rīkkopa ietver piecus instrumentus:

1. aktuālo problēmu monitorings un kartes

2. enerğētikas trilemmas rādītājs

3. pasaules enerğētikas attīstības scenāriji

4. dinamisks noturības satvars

5. inovāciju apskats

Evolūcijas vēsture māca, ka dzīvo organismu sistēmas ir attīstījušās, pilnveidojot sadarbību un pārvarot dažādus ierobežojumus, tostarp resursu nepietiekamību. Arī mūsdienu globālā enerğētikas pāreja nav iedomājama bez elastīgas sadarbības starp dažnedažādiem energosistēmu pārvaldītājiem – pilsētām, reğionālām kopienām, patērētājiem, valdībām, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, sociālām grupām u.c.
Sabiedrības labklājību noteiks enerğētiskā drošība un sociāli atbildīga pieeja energoresursu sadalē – mūsdienu digitālajā laikmetā šis princips ir pat vēl svarīgāks nekā jebkad iepriekš. Liela mēroga enerğētisko sistēmu pāreja ir daudzdimensionāls, nelineārs process: lai pārmaiņas būtu kvalitatīvas, nepieciešama visu iesaistīto pušu sekmīga sadarbība.
Kas nosaka rīkkopas instrumentu aktualitāti? Energosistēmas visā pasaulē kļūst arvien komplicētākas, un arvien straujāk mainās veids, kā cilvēki šo sistēmu produktus ražo un patērē. Parādās jaunas funkcijas un pakalpojumi, ko savukārt nodrošina jauni sistēmu dalībnieki, piemēram, tā sauktie „ražojošie patērētāji” (prosumers). Nozares sektoru robežas arvien vairāk pārklājas. Lai šos komplicētos procesus sekmīgi pārvaldītu, vienlaikus neapdraudot planētas klimatu un saudzējot dabas resursus, nepieciešams apzināt visus sistēmiskos riskus un izstrādāt noturīgu paradigmu attīstībai ilgtermiņā.

Rīkkopas pamatprincipi:

1. Enerğētikas pāreju var veicināt, bet ne paredzēt.

Rīki ļauj uzlabot stratēğiski nozīmīgu diskusiju kvalitāti un tādējādi izstrādāt jaunus sadarbības modeļus.

2. Pāreja ir komplekss un nelineārs process.

Šie rīki ir elastīgi, mērogojami un pielāgojami. Daudzi rīki ir labāk nekā viens.

3. Energosistēmas ir visdažādākās.

Centieni aptvert energosistēmas to veselumā paver jaunus skatpunktus un rosina radošas idejas.

4. Neviena pieeja nav universāla, un pāreja nav īstenojama vienā solī.

Ceļi mēdz būt daudzveidīgi un paredz inovāciju un eksperimentu klātbūtni.

„Rīkkopas lietotāja ceļvedis”:

    • izskaidro rīkkopas funkcijas;
    • iepazīstina ar visiem pieciem rīkiem;
    • piedāvā idejas to izmantošanai.
Ceļvedis (angļu valodā) lasāms pielikumā. Turpmākajās publikācijās aplūkosim katru rīku atsevišķi. Plašāk sk. https://www.worldenergy.org/transition-toolkit