Viens no Pasaules Enerğijas padomes izstrādātās rīkkopas instrumentiem ir nozares aktuālo problēmu monitorings (World Energy Issues Monitor).
Mūsdienu enerğētikā pārmaiņas norisinās ļoti strauji, tāpēc nozares vadītājiem ir svarīgi pievērst uzmanību dažādiem signāliem, kas ļauj savlaicīgi identificēt potenciālās un aktuālās problēmas gan enerğētikas pārejas mehānismos, gan energosistēmā kopumā.
Aktuālo problēmu monitoringu Pasaules Enerğijas padomes eksperti veic reizi gadā, aptaujājot vadošus nozares profesionāļus no 94 valstīm. Šajā pētījumā respondenti pārstāv visu enerğētikas vērtību ķēdi gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Aizvadītajā desmitgadē monitoringa autori ir apkopojuši atbildes uz 42 jautājumiem plašā spektrā enerğētikas pārejas kontekstā. Pētījuma rezultāti ir pieejami gan gadskārtējā ziņojuma formātā (Issues Monitor Report), gan kā interaktīvs rīks tīmeklī, kur ikviens interesents var veidot tematiskas kartes, pamatojoties uz paša izvēlētiem ğeogrāfiskiem, hronoloğiskiem un saturiskiem kritērijiem.

Pētījumā aplūkotie jautājumi ir iedalīti piecās pamatkategorijās:

1. Globālās tendences un makroekeonomika;

2. Sociālā dinamika

3. Jaunās tehnoloğijas

4. Enerğētikas politika un apstākļi uzņēmējdarbībai

5. Vide

Monitoringa rīku var izmantot, lai
    • identificētu enerğētikas pārejas noteicošos faktorus un nozares aktuālo problemātiku konkrētā hronoloğiskā ietvarā;
    • sekotu dažādu valstu un reğionu progresam enerğētikas pārejā;
    • vizualizētu dažādus enerğētikas pārejas ceļus un prognozētu attīstības tendences nākotnē;
    • diskutētu par noteiktu aspektu lomu pārejas īstenošanā;
    • apzinātu riskantos faktorus un neskaidrības – īpaši tajās enerğetikas jomās, kur nepieciešama tūlītēja reakcija.