Mūsdienu enerģētikā pārmaiņas norisinās ļoti strauji, tāpēc nozares vadītājiem jāpievērš uzmanība signāliem, kas problēmas ļauj identificēt savlaicīgi. Šim nolūkam Pasaules Enerģijas padome jau piecpadsmit gadus veic ikgadēju pētījumu – aktuālo problēmu monitoringu. Savukārt aptauja Pasaules enerģētikas pulss tiek veikta biežāk, un tajā iegūtie dati sniedz iespēju operatīvi analizēt dažādu faktoru ietekmi uz enerģētikas nozares attīstību.
2023. gada novembrī publicētais Pasaules Enerģijas padomes pētījums tapis, aptaujājot vairāk nekā 800 enerģētikas nozares organizāciju un uzņēmumu vadītājus no 88 valstīm sešos pasaules reģionos.
Vairākums respondentu (64 %) ir vienisprātis, ka tādi enerģētikas politikas instrumenti kā Pasaules Enerģijas padomes izstrādātais enerģētikas trilemmas rādītājs nodrošina kompleksu pieeju energosistēmas potenciālo risku pārvaldībā un tātad arī trīs galveno principu – sistēmas drošības, ilgtspējas un sociālās līdztiesības – sinerģiju.
Aptaujā iegūtie dati liecina, ka patlaban jauni izaicinājumi saistās ar investīcijām inovatīvās tehnoloģijās un infrastruktūras projektos enerģijas pārvades un uzkrāšanas jomās. Šie ieguldījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu strauji pieaugošās atjaunīgās ģenerācijas sasaisti ar patērētājiem un tādējādi sekmētu arī plašāko klimata mērķu izpildi. Puse respondentu (50 %) norāda, ka inovatīva pieeja ir jāattiecina ne tikai uz tehnoloģijām, un uzsver ražošanas un patēriņa sektoru sadarbību, nepieciešamību uzlabot koordinējošo pasākumu efektivitāti.
Vairākums respondentu atzīst, ka pārejā uz decentralizētu, dekarbonizētu un digitālu energosistēmu nav vienas universālas atbildes uz visiem jautājumiem: arvien lielāka nozīme būs reģionālai daudzveidībai. Piemēram, atbildot uz jautājumu par viņuprāt galvenajiem riskiem enerģētikas pārejas īstenošanā, aptaujas dalībnieku domas dalās: respondenti no Āfrikas un Latīņamerikas valstīm biežāk uzsver enerģijas pieejamības un sociālā taisnīguma aspektus, savukārt Eiropas un ASV pārstāvji norāda uz nepieciešamību sekmēt plašākas sabiedrības iesaisti nozares attīstības veicināšanā.